Adatkezelési tájékoztató

Ez a tájékoztató a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységét ismerteti.

Kinek az adatait kezeli az Egyesület?

Az Egyesület a következő természetes személyek egyes személyes adatait kezeli:

  • Az Egyesület tagjai
  • Az Egyesületbe tagnak jelentkezett személyek
  • Az Egyesület egyes rendezvényein részt vett személyek
  • Az Egyesület egyes akcióiban részt vett személyek

Az Egyesület csak azokat az adatokat kezeli, amikre valamilyen feladata vagy kötelezettsége teljesítése érdekében szüksége van, és csak a szükséges ideig. A szükséges időtartam lejárta után az adatokat töröljük.

A fent felsorolt személyek esetében különböző adatokat és különböző célból kezelünk. A részleteket jelen tájékoztató további fejezetei ismertetik.

Az a természetes személy, akinek az Egyesület valamilyen személyes adatát kezeli, a jogszabályok szerint rendelkezhet az adatairól, kérheti azok törlését, és kérhet tájékoztatást a kezelt adatokról, valamint kérheti a hibás adatok kijavítását.

Az Egyesület tagjai adatainak kezelése

Az Egyesület tagja (a továbbiakban: Tag) nevét és elérhetőségi adatait (levelezési cím, balatonakarattyai cím, elektronikus levelezési cím, telefonszám) a Tag nyilatkozata és bejelentése alapján tartjuk nyilván. Az adatkezelés célja a Taggal való kapcsolattartás az Egyesület alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) rendelkezései alapján. A tagnyilvántartásban szereplő adatok nem nyilvánosak.

A Tag éves tagdíjának befizetéséről a legutóbbi befizetés összegét és dátumát tartjuk nyilván. Az adatkezelés célja az Alapszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése.

A Tag egyesületi tagsági viszonyának megszűnését követő 12 hónapon belül töröljük a nyilvántartott adatait.

Az Egyesületbe tagnak jelentkezett személyek adatainak kezelése

Az Egyesületbe tagnak jelentkezett személy (a továbbiakban: Tagjelölt) nevét és az általa megadott elérhetőségi adatokat (levelezési cím, balatonakarattyai cím, elektronikus levelezési cím, telefonszám) a belépési nyilatkozata alapján tartjuk nyilván. Az adatkezelés célja az Alapszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése.

Ha a Tagjelölt az Egyesület tagjává válik, a továbbiakban a tagokra vonatkozó szabályok szerint kezeljük az adatait.

Ha a Tagjelölt nem válik az Egyesület tagjává, akkor a nyilvántartott adatait hat hónapon belül töröljük.

Alapszabály, határozatok és jegyzőkönyvek

Az Alapszabály nyilvános, mindenki által elérhető, és az illetékes bíróság nyilvántartásában is szerepel, így az abban szereplő személyes adatok is nyilvánosak.

Az Egyesület közgyűlésén jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv nyilvános, mindenki által elérhető, és az illetékes bíróság nyilvántartásában is szerepel. A jegyzőkönyvben a közgyűlésen felszólaló neve és a felszólalásában esetleg szereplő személyes adat is megjelenik. A jegyzőkönyvben foglalt közgyűlési határozatok is tartalmazhatnak személyes adatokat.

Az Egyesület elnökségének üléséről jegyzőkönyv készül, ami tartalmazza a jelen lévő elnökségi tagok nevét és az elnökség határozatait, amelyekben személyes adatok is lehetnek. A jegyzőkönyv nyilvános, mindenki által elérhető.

A közgyűlés és az elnökség által hozott határozatokat a Határozatok Könyve is tartalmazza, ami nyilvános.

Az Alapszabályt, a jegyzőkönyveket és a határozatokat határidő nélkül tároljuk.

A közgyűlésen jelenléti ív felvétele kötelező, ami a megjelentek nevét, címét és aláírását tartalmazza. A jelenléti ív nem nyilvános. A jelenléti ívet 2 évig őrizzük meg.

Az Egyesület egyes rendezvényein részt vett személyek adatainak kezelése

Az Egyesület által rendezett vagy támogatott sporteseményeken a biztonságos lebonyolítás érdekében szükséges a résztvevők (a továbbiakban: Résztvevő) regisztrálása. A Résztvevő által megadott személyes adatokat a rendezvény befejezése után 3 hónapon belül töröljük.

Az Egyesület által rendezett vagy támogatott egyes rendezvényeken szükséges lehet jelenléti ív használata. Ebben az esetben az eseményen részt vevőket (a továbbiakban: Résztvevő) az adatkezelés céljáról tájékoztatjuk, és megkérjük a jelenléti ív aláírására. A Résztvevő által megadott adatokat a rendezvény befejezése után 3 hónapon belül töröljük.

A sporteseményeken és a rendezvényeken hang- és képfelvételek készülhetnek. Az Egyesület az általa vagy megbízásából készített felvételeket csak az eseményről vagy rendezvényről való tájékoztatás céljára használja fel. A Résztvevő a részvételével ehhez az adatkezeléshez hozzájárul.

Az Egyesület egyes akcióiban részt vevő személyek adatainak kezelése

Ha az Egyesület által szervezett akcióban (például: adománygyűjtés, közcélú társadalmi munka) személyes adatok kezelése szükséges, akkor erről az akcióban részt vevőket tájékoztatjuk, megadva az adatkezelés célját, módját és a kezelt személyes adatok körét és az adatkezelés időtartamát.

Internet

Az Egyesület nem tárolja és nem kezeli a honlapján vagy az Egyesülethez kapcsolódó más internetes felületeken a látogatók által megadott személyes adatokat. Ezekre az érintett szolgáltató (pl.: Facebook) eljárásai érvényesek.

Általános rendelkezések

Az Egyesület személyes adatot csak jogszabály, az Alapszabály vagy az érintett természetes személy kifejezett hozzájárulása alapján kezel.

A személyes adatok kezelése során megfelelő gondossággal jár el az Egyesület, és követi a jogszabályok előírásait.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseket, kéréseket, panaszokat az Egyesület elnökségének címzett postai vagy elektronikus levélben lehet megtenni. Ezekkel kapcsolatban az Egyesület a lehető legrövidebb időn belül megteszi a szükséges intézkedéseket (például: válaszol, kijavítja a hibás adatot, törli az adatot).

Az elnökség címe: akarattyafurdo@gmail.com és 8172 Balatonakarattya Batsányi János utca 43.

Tájékoztatás az adatkezeléssel érintett jogairól

Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület részletes adatkezelési tájékoztató

Hírdetés